Location:
Top Page > For Importers

Kapag tumanggap ng Notipikasyon ng Pagsisimula ng Proseso ng Beripikasyon…

カスタム君

 Nakatakda sa batas bilang "Kargadang Ipinagbabawal na Iangkat" ang mga kalakal na lumalabag sa intelektwal na ari-arian.


 Kung natuklasan sa inspeksyon ng customs ang kalakal na maituturing na lumalabag sa intelektwal na ari-arian, tinatawag na "Proseso ng Beripikasyon" ang proseso upang maberipika ng customs kung sumasailalim sa kalakal na lumalabag sa intelektwal na ari-arian o hindi ang kalakal na iyon.


 Ang notipikasyong ipinadala sa inyo ngayon ay paunawa na magsisimula ang Proseso ng Beripikasyong ito.


 Aling uri ng Notipikasyon ng Pagsisimula ng Proseso ng Beripikasyon ang natanggap ninyo?


 Mangyaring piliin mula sa sumusunod na 4 na uri ang numero ng customs form na nasa kanang itaas ng notipikasyon o ang pareho sa pamagat ng notipikasyon, at kumpirmahin ang prosesong gagawin. 

Customs Form C No. 5810
Notipikasyon ng Pagsisimula ng Proseso ng Beripikasyon
(para sa taga-angkat)

 

Customs Form C No. 5811
Notipikasyon ng Pagsisimula ng Proseso ng Beripikasyon (Kumpirmasyon ng Intensyon ng Taga-angkat atbp.)
(para sa taga-angkat)

 

Customs Form C No. 5812
Notipikasyon ng Pagsisimula ng Proseso ng Beripikasyon
(para sa taong pinadalhan)

 

Customs Form C No. 5813
Notipikasyon ng Pagsisimula ng Proseso ng Beripikasyon (Kumpirmasyon ng Intensyon ng Taga-angkat atbp.)
(para sa taong pinadalhan) 

 

PR activities of the Customs

Ministry of Finance

  • Ministry of Finance Japan