Top > Jurisdiction and Location > Jurisdiction and Location of Nagasaki Customs > Nagasaki Customs Headquarters

Nagasaki Customs Headquarters

Map of Nagasaki Customs Headquarters

Address 1-36 Dejimamachi Nagasaki-shi Nagasaki 850-0862
Tel 095-828-8611
Access Take the No.1streetcar (bound for Shokakuji-shita) from Nagasaki Ekimae to Dejima, and 1 minute on foot
Jurisdiction Fukuoka(Oomuta-shi, Kurume-shi, Yanagawa-shi, Yame-shi, Chikugo-shi, Ookawa-shi, Ogoori-shi, Ukiha-shi, Mii-gun, Mizuma-gun, Yame-gun, Yamato-gun, and Miike-gun), Saga(excluding an area belonging to the jurisdiction of Moji Customs), Nagasaki(excluding an area belonging to the jurisdiction of Moji Customs), Kumamoto, Kagoshima