Top > Jurisdiction and Location > Jurisdiction and Location of Tokyo Customs > Naoetsu Sub-Branch Customs

Naoetsu Sub-Branch Customs

Map of Naoetsu Sub-Branch Customs

Address Naoetsu Kowan Godo Chosha 1-11-20 Minato-cho Joetsu-shi Niigata 942-0011
Tel 025-543-2388
Access Bus stop of JR Naoetsu Station Noetsu Port or Unohama Line/Bus stop Naoetsu Port or Furushiro-koen
Jurisdiction Niigata
(Toka-machi(only Aisawa, Azamihira, Arase, Ikejiri, Ikenohata, Inubushi, Urada, Onoshima, Kairo, Katakiriyama, Kamo, Gimyo, Kiriyama, Kiwadahara, Koarato, Koike, Koyamaru, Shimizu, Sugari, Senno, Taihei, Takizawa, Tanokura, Chitose, Terada, Toge, Nakago, Nabiro, Naradate, Fukujima, Matsudai, Matsudaishimoyama, Matsudaitazawa, Matsudaihigashiyama, Matsunoyama, Matsunoyamaakakura, Matsunoyamaamamizukoshi, Matsunoyamaamamizushima, Matsunoyamaarayama, Matsunoyamaigagodaira, Matsunoyamainomyo, Matsunoyamaoarato, Matsunoyamakamiebiike, Matsunoyamakannonji, Matsunoyamakurokura, Matsunoyamakotani, Matsunoyamasakashita, Matsunoyamasawaguchi, Matsunoyamashimoebiike, Matsunoyamatsubono, Matsunoyamatonaimyo, Matsunoyamanakao, Matsunoyamahashizume, Matsunoyamahigashigawa, Matsunoyamahigashiyama, Matsunoyamahikaruma, Matsunoyamafujikura, Matsunoyamafuruto, Matsunoyamamatsuguchi, Matsunoyamamioke, Matsunoyamamizunashi, Matsunoyamayumoto, Matsunoyamayuyama, Matsunoyamashinden, Murono, Mochi, Yomogihira)